تجارت بازرگانی خارجی چیست؟

تجارت بازرگانی خود به دو بخش اصلی داخلی و خارجی تقسیم میشود که تجارت بازرگانی داخلی مورد بحث ما نیست و در این مقاله در مورد تجارت بازرگانی خارجی صحبت می کنیم. چنانچه داد و ستد و نقل و انتقالات در سطح گسترده و میان دو یا چند کشور صورت بگیرد به آن به اصطلاح تجارت بازرگانی خارجی می گویند .